Blog
ระบบเครือข่าย INTERNET ปีการศึกษา2560 การวางแผนงานระบบเครือข่าย Network การเพิ่มเติมและการซ่อมแซม บำรุงงานระบบต่างๆ เพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างมีเสถียรภาพทั้งโรงเรียน
   การซ่อมแซมบำรุง  ดูแลคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (Lab) และห้องพักครูต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท HP, Dell, Lenovo ช่วย MA ในแต่ละเทอม
ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV_ปีการศึกษา2560 การปรับปรุงและซ่อมแซมกล้องระบบ CCTV  ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนช่วยดูแล และรักษาความปลอดภัย
   การปรับปรุงและซ่อมแซมกล้องระบบ CCTV  ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อเป็นส่วนช่วยดูแล และรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา สนับสนุนการใช้งานในห้องเรียน  ห้องสมุด ห้องแบ่งกลุ่ม และบริเวณทั่วไปของโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรมีความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

lab

Lab  

E-Learning